คุรุสภากำหนด 7 Module สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนครูแต่อยากมีตั๋วครู

คุรุสภากำหนด 7 Module สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนครูแต่อยากมีตั๋วครู

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่าที่ประชุมได้พิจารณาแผนการประเมินผลงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ตามกรอบเกณฑ์การประเมินสัญญาจ้างว่าแผนการทำงานตลอดทั้งปีเป็นอย่างไร เพื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบแผนการทำงานตลอดทั้งปีว่าจะมีภารกิจรับผิดชอบด้านต่าง ๆ เพื่อสิ้นปีงบประมาณจะได้มีการประเมินตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานในการพัฒนาผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวให้มีมาตรฐานความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยเฉพาะกลุ่มครูต่างชาติ และครูที่ไม่ได้จบจากคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ หรือเรียนสายครูมาโดยตรง เนื่องจากผู้ที่ไม่ได้จบสายครูมาโดยตรงจะต้องไปเรียนเพิ่มในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต เพิ่มเติม แต่ในขณะนี้การเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตได้ถูกเลิกไปแล้ว

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

ดังนั้นคุรุสภาจึงได้จัดทำหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวให้มีมาตรฐานความรู้ในวิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจำนวน 420 ชั่วโมง ใน 7 Module ได้แก่

1.การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

3.เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

4.การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

5.การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

6.การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ

7.จิตวิญญาณความเป็นครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ซึ่งทั้ง 7 Module นี้ตอบโจทย์ของการเป็นครูว่าจะมีมาตรฐานใดบ้าง รวมถึงช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนเอกชนและสถานศึกษาอาชีวะด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ statusvision.com

แทงบอล

Releated